હાથશાળ શાખા | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

હાથશાળ શાખા

  • હાથશાળ વણકર મંડળીઓની પેકેજ યોજનાઓનો અમલ કરવો.
  • હાથશાળ સધન વિકાસ યોજનાનો અમલ હાથશાળ નિગમ મારફતે કરવો.
  • કેન્‍દ્રીય પુરસ્‍કૃત સંકલિત હાથશાળ વિકાસ યોજનાનો અમલ કરવો.
  • હાથશાળ આરક્ષણ કાયદો ૧૯૮૫ નો અમલ કરવો.
  • વિકાસના ઉત્‍પાદનો અને બજારની યોજનાઓનો અમલ કરવો.
  • મહાત્‍માગાંધી બુનકર વિમા યોજના / સ્‍વાસ્‍થ વિમા યોજનાનો અમલ કરવો.
  • રાજ્ય સરકારની હાથશાળ આપવાની યોજના, મિલગેટ પ્રાઇઝ યોજના, જાહેરાત પ્રચાર યોજનાઓનો અમલ કરવો.

For more info: adhndcci@gujarat.gov.in