પ્‍લાન શાખા | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

પ્‍લાન શાખા

  • કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરીની યોજનાઓનું સંકલન અને આયોજન.
  • વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ, પંચવર્ષીય આયોજન, ૨૦ મુદ્દા કાર્યક્રમ, રોજગારી વધારવાનું આયોજનની કામગીરી.
  • બધીજ યોજના અને બધા જ કાર્યક્રમોના અહેવાલ તૈયાર કરવા.

For more info: adplncci@gujarat.gov.in