હસ્તકલા શાખા | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

હસ્તકલા શાખા

  • રાજય સરકારની ગ્રામોઘોગ વિકાસ કેન્‍દ્રની યોજનાનું અમલીકરણ કરી ગ્રામ્‍ય કારીગરોને રોજગારી આપવી.
  • હસ્‍તકલા વિકાસ નિગમ મારફતે વિવિધ યોજનાઓનું અમલીકરણ.
  • હસ્‍તકલા ઔઘોગિક સહકારી મંડળીઓને વેચાણ પર વળતરની યોજનાનું અમલીકરણ.
  • કચ્‍છની મહિલાઓ માટે રીવોલ્‍વીંગ ફંડની યોજનાનું અમલીકરણ.
  • દરવર્ષે અખિલ ભારતીય હસ્‍તકલા સપ્તાહની ઉજવણી.
  • બોર્ડ / નિગમ સાથેનું સંકલન.
  • અર્બનહાટ / હાઇવે હાટ સ્‍થાપિત કરવા ની કામગીરી.
  • ચર્મોઘોગ મંડળી માટે લેધર ટ્રેનીંગ અને ફલેઇંગ સેન્‍ટરની યોજનાનો અમલ કરવો.
  • રાજ્‍ય સરકારની ક્‍લસ્‍ટર વિકાસ યોજનાનો અમલ કરવો.

For more info: adhcfcci@gujarat.gov.in