સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

  સ્ક્રીન રીડર

Screen Reader NameWebsiteFree / Commercial
GSWAN http://gswan.gov.in/ Free
National Portal of India https://www.india.gov.in/ Free

પદાધિકારીઓ

 • શ્રી વિજય રૂપાણી

  શ્રી વિજય રૂપાણી
  માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજય
  Facebook.pngTwitter.png

 • શ્રી જયેશ રાદડીયા

  શ્રી જયેશ રાદડીયા
  માનનીય મંત્રીશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજય

 • શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા

  શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા
  માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજય

 • શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS

  શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS
  સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજય