કુટિર ઉદ્યોગ | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

નં

અધિકારી નું નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર

ઈમેલ

શ્રી સંદીપ કુમાર(IAS)

સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી

23259477/78

seccri@gujarat.gov.in
comcri@gujarat.gov.in

શ્રીમતી જે.આર. ઠક્કર

કમિશનરશ્રીના

અંગત મદદનીશ

23259477/78

psccri@gujarat.gov.in

શ્રી એચ.બી. પટેલ

અધિક નિયામક

23259482/83

jdtxtcci@gujarat.gov.in

શ્રી કે.એસ. ટેલર

સંયુક્‍ત નિયામક(વહીવટ)

23259480/81

jdadmcci@gujarat.gov.in

શ્રી એચ.બી. પટેલ

સંયુક્‍ત નિયામક (ટેક્ષ્ટાઇલ)

23259482/83

jdtxtcci@gujarat.gov.in

શ્રી એમ.જે. મહેતા

પ્રોજેક્ટ મેનેજર(બેંકેબલ)

23259582

ddbnkcci@gujarat.gov.in

શ્રીમતી એ.એ. પંડિત

પ્રોજેક્ટ મેનેજર(તાલીમ)

23259590

ddtrgcci@gujarat.gov.in

શ્રી જે.એચ. રાવલ

પ્રોજેક્ટ મેનેજર(પેકેજ)

23259485

ddhcfcci@gujarat.gov.in

શ્રી જે.એચ. રાવલ

પ્રોજેક્ટ મેનેજર(પ્‍લાન)

23259491

ddplncci@gujarat.gov.in

૧૦

શ્રી આર.આર. યાદવ

પ્રોજેકટ મેનેજર(વહીવટ)

23259499

ciocci@gujarat.gov.in

૧૧

ખાલી જગ્યા

પ્રોજેક્ટ મેનેજર(એન્‍ફો.)

23259491

ddenfocci@gujarat.gov.in

૧૨

શ્રી આર.આર. યાદવ

ચીફ ઇન્ફર્મેશન ઓફીસર

23259499

ciocci@gujarat.gov.in

૧૩

શ્રી આર.આર. યાદવ

હિસાબી અધિકારી

23259499

aocci@gujarat.gov.in

૧૪

શ્રી આર.આર. યાદવ

મેનેજર(ખાદી)

23259573

ddkhdcci@gujarat.gov.in

૧૫

શ્રી વાય.એન. પરમાર

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન

ઓફિસર (બેંકેબલ)

23259587

adbnkcci@gujarat.gov.in

૧૬

શ્રી એચ.બી. પંડ્યા

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન

ઓફિસર(હાથશાળ)

23259574

adhndcci@gujarat.gov.in

૧૭

શ્રી આર.પી.સુતરીયા

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન ઓફિસર(જનરલ)

addevcci@gujarat.gov.in

૧૮

શ્રી એ.કે. મહેતા

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન

ઓફિસર (મહેકમ)

23259484

adestcci@gujarat.gov.in

૧૯

શ્રી એ.કે. મહેતા

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન

ઓફિસર (પ્‍લાન)

23259484

adplncci@gujarat.gov.in

૨૦

શ્રી આર.આઇ.જાંબુ

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન

ઓફિસર (પેકેજ)

23259488

adhcfcci@gujarat.gov.in