હિસાબી શાખા | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

હિસાબી શાખા

  • કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરીના સરકારી દાવાઓની ચૂકવણી અંગેની
  • કામગીરીઆવક/ખર્ચના અંદાજો તૈયાર કરવા
  • તાબાની કચેરીઓને ગ્રાન્ટ ફાળવણી તથા ખર્ચનું મોનીટરીંગ કરવું
  • એકાઉન્‍ટન્‍ટ જનરલના ઓડીટ અંગેની કામગીરી.
  • અધિકારી/કર્મચારીને ગૃહ બાંધકામ લોન, વાહન લોન, અનાજ પેશગી, તહેવાર પેશગી, સામાન્‍ય ભવિષ્‍યનિધી યોજના વિગેરેની કામગીરી
  • જાહેર હિસાબ સમિતિના ઓડીટ ફકરા અંગેની કામગીરી.
  • તાલીમ કેન્દ્રોની હિસાબી ઓડીટની કામગીરી.
  • કર્મચારીના પેન્શન કેસ તથા નિવૃત્તિના લાભો અંગેની કામગીરી
  • અધિકારી/કર્મચારીઓના પગારબીલ, પ્રવાસભથ્‍થા બિલ, વિગેરે બીલો તૈયાર કરવાની કામગીરી

For more info: adactcci@gujarat.gov.in