જનરલ શાખા | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

જનરલ શાખા

  • કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરી માટે જરૂરી વાહનો, ફર્નિચર, સાધનો અને અન્‍ય જરૂરી માલ ખરીદ કરવાની કામગીરી.
  • કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરીનું મકાન, વાહનો, ફર્નીચરની જાળવણી.
  • કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરીમાં વપરાશી વસ્‍તુઓ જેવી કે ડીઝલ, પેટ્રોલ અને દૈનિક જરૂરીયાતનો હિસાબ રાખવો.
  • લાઈબ્રેરી, સ્‍ટોર અને રેકર્ડ રૂમની જાળવણી.
  • કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરીના ટેલીફોન બીલો, વીજળી બીલો, અન્ય તમામ કચેરીના બીલની કામગીરી

For more info: adgencci@gujarat.gov.in