વહીવટી શાખા | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

વહીવટી શાખા

  • અધિકારીશ્રી/કર્મચારીઓની બઢતી, બદલી, નિમણૂક, નિવૃતી, ખાનગી અહેવાલ, તપાસ, ઉચ્ચતર પગારધોરણ, અપરિપક્વ નિવૃત્તિ, જેવી મહેકમ વિષયક તમામ કામગીરી.
  • ભરતીના નિયમો તૈયાર કરવા.
  • બધા નોકરીયાત મંડળો સાથે પત્રવ્‍યવહાર અને મીટીંગો.
  • કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરીનો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ તૈયાર કરવો.
  • જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓની તપાસણી.
  • તકેદારી આયોગની કામગીરી.
  • અધિકારી/કર્મચારીઓની વહીવટી તાલીમ, ખાતાકીય પરીક્ષા, વિગેરે જેવી કામગીરી.

For more info: adestcci@gujarat.gov.in